1.5 Цілі та завдання курсу 

Перехід України до ринкових відносин потребує підго-товки спеціалістів з маркетингу, які мають бути обізнані з питан-нями маркетингової політики комунікацій: рекламування товарів, стимулювання продажу, створення іміджу підприємств (підприєм¬ців) і виробництв тощо. Особливо цінують спеціалістів з паблік рилейшнз, з персонального продажу, прямого маркетингу та роз-роблення упаковки. Тільки комплексний підхід до вирішення проблем маркетингових комунікацій є перспективним, бо тільки він сприяє досягненню успіху будь-якого напряму діяльності як у виробництві, так і у сфері обігу матеріальних засобів.
У нашій країні ще немає достатнього досвіду з цих питань. Тому в цьому посібнику використано переважно досвід маркетингових кому-нікацій США, Німеччини, Франції, Великої Британії, а також теоретич¬ні розробки з питань комунікацій українського вченого Г. Почепцова та досвід стимулювання попиту на товари окремих зарубіжних фірм, що діють в Україні та проводять суперактивні акції в цьому напрямі.
Завданням курсу «Маркетингова політика комунікацій» є на-вчання майбутніх бакалаврів з економіки теорії та практиці мар-кетингової політики комунікацій за такими напрямами:
• рекламування товарів,
• стимулювання продажу товарів,
• організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз),
• рекламування на місці продажу,
• прямий маркетинг,
• персональний продаж,
• виставки та ярмарки,
• упаковка,
• спонсорування,
• франчайзинг,
• брендинг,
• престижна реклама.
Закінчується курс розділом «Організація маркетингових ко-мунікацій», в якому розглядаються управління маркетинговими комунікаціями та планування останніх як складової маркетингу, робота з кадрами, даються рекомендації з найраціональнішої ор-ганізації ефективної служби цих комунікацій.