Головна » Файли » Український розділ » Реферати [ Додати матеріал ]

Фінансовий менеджмент (контрольна робота)
[ Викачати з сервера (93.3 Kb) ] 03.03.2009, 22:51
Вступ
Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів – способи визначення доцільності довгострокового вкладення капіталу (інвестицій) у різні об'єкти (галузі) з метою оцінки перспектив їхньої прибутковості й окупності.
Інвестиційні проекти, включаючи пропозиції по розробці нової продукції, повинні піддаватися постійному і детальному аналізу з погляду кінцевих результатів. Відомо, що капітал, вкладений у техніко-економічні проекти разом з частиною отриманої від їхньої реалізації прибутку, реінвестується в активи з метою одержання доходу і прибутку в майбутньому. З цих позицій окремі деталі проектів можуть показатися не настільки істотними. Разом з тим на окремі стандартизовані питання (вони передбачені і бізнес-планом проектів) має бути відповісти на самому початку аналізу (розрахунку ефективності і т.п.). Це, наприклад, яку мету переслідує проект (чим він викликаний, якими обставинами, його основна мета, навіщо він потрібний, де буде реалізована і чому); яка дія він зробить на поточну і перспективну діяльність базового підприємства, а по нових виробах (конструкціям), при модернізації устаткування — і в споживача; чи зміниться, якщо так, те як, організаційна структура, якість продукції, обсяги виробництва, екологія і т. д. (конкретні показники змін); терміни для досягнення результатів реалізації проектів (наприклад, проектної потужності, яке потрібно устаткування, терміни його надходження і ціна продажу й ін.); інвестор і обсяги інвестування.
Критеріями для обґрунтування (визначення) придатності (ефективності) інвестиційного проекту можуть бути: прибуток, прибутковість, частка ринку, якість продукції, беззбитковість і ін. Украй важливо при цьому розрахувати і простежити напрямку потоку грошей: капітальні витрати на викуп землі і підготовку місця, будівництво будинків і споруджень, придбання (проектування, виготовлення) устаткування і машин, навчання фахівців; поточні витрати — сировина і матеріали, паливо й енергія, праця і т.д.; дохідні статті — економія витрат, роялті, урядові позики і т.п.
Інвестиційні проекти можуть бути оцінені різними способами, але, очевидно, при кожнім з них (крім екологічних, соціальних і деяких інших) важливо знати рівень доходу, що забезпечать інвестиції і який розмір додаткового прибутку вони принесуть. У довгостроковому плані, коли за його основу приймається життєвий цикл продукції (товару), відповідь на них може дати однакові результати, у короткостроковому — можливі значні розходження. Це зв'язано з тим, що коли ведеться нове будівництво, здобувається нове чи обладнання розробляється нова продукція, витрата коштів перевищує їхнього надходження. Критерії, використовувані для оцінки проекту, повинні відображати головні аспекти й умови його реалізації. При всім їхньому різноманітті їх можна об'єднати в наступні групи:
• фінансово-економічної;
• нормативні;
• забезпеченості ресурсами й ін.
До фінансово-економічної відносять традиційний їхній набір для ухвалення рішення щодо будь-якого проекту. Це можуть бути і звичайні фінансово-економічні показники, обумовлені в бізнес-плані, — вартість проекту, чиста поточна вартість, прибуток і рентабельність (віддача інвестицій), внутрішній коефіцієнт ефективності, період окупності й ін.
До числа нормативних критеріїв відносять: правові (норми національного і міжнародного права); вимоги стандартів, конвенцій і т.п.; екологічні вимоги; патентоспроможність і інші умови дотримання прав інтелектуальної власності. Недотримання кожного з них може зробити ефективний проект нездійсненним. Ресурсні критерії також визначають потенційну можливість здійснення проекту і включають наступні їхні групи: науково-технічні ресурси (наявність необхідного науково-технічного заділу, фахівців відповідного профілю і кваліфікації й ін.), виробничі (наявність потужностей для виробництва даного продукту), технологічні альтернативи (варто оцінити існуючі конкуруючі технології), обсяги і джерела фінансових ресурсів і ін.
Варто мати на увазі, що окремі інвестиційні проекти (напрямку інноваційної діяльності) можуть оцінюватися також і з позицій прийнятності прогнозованих термінів досягнення тих чи інших результатів — завершення проектування, вихід на ринок і закріплення на ньому, досягнення наміченої прибутковості (рентабельності), окупності інвестицій і ін.
Визначений інтерес представляє і розрахунок ефекту від прискорення виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, тому що, з одного боку, прискорення процесу досліджень і розробок (проектування, конструювання, будівництва і т.д.) вимагає значних витрат на цій стадії реалізації проекту, з іншого боку — виникають можливості більш раннього виходу на ринок з новим ефективним продуктом (товаром, виробом), у виробництві якого фірма буде, хоча б і на якомусь не тривалому проміжку часу, монополістом. Кожен потенційний проект повинний оцінюватися і на його. відповідність політичним і соціальним умовам у країні з обліком їхніх можливих змін.
Найбільш розповсюдженими методами оцінки капітальних вкладень є:
• метод окупності;
• метод простої норми прибутку;
• метод дисконтування коштів;
• чистої поточний вартості;
• крапка беззбитковості;
• використання аналізу динамічності й імовірності.
Однак вибір методів і критеріїв оцінки залежить від специфіки проекту, закладених у ньому нововведень (інновацій), типу галузі і ряду інших факторів. Остаточне ж рішення приймається замовником (підприємцем і т.п.), узгоджується з інвестором, партнерами, контрагентами й іншими зацікавленими особами.
1.Розрахунок потреби в оборотному капіталі та загальних інвестиціях.
Потреба в оборотному капіталі розраховується як сума витрат в поточному році, необхідних для здійснення проекту. До таких витрат, як правило, відносять витрати на матеріали, заробітна платня та ін. витрати, пов’язані з виробництвом та накладні витрати. Процедура розрахунку:
- визначення доходів у поточному періоді:
Дрік = Оп х Ц (1.1.)
Дрік – очікуваний доход за рік;
Оп – обсяг продажу, тис.шт.
Ц – ціна за одиницю, грн.
Таблиця 1.1.
Визначення доходів у поточному періоді
Показники 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5
Обсяг продаж, тис. шт. 80 140 173 161
Ціна за одиницю, грн. 1100 1300 1450 1350
Доходи, тис.грн. 88 000 182 000 250 850 217 350

- визначення частки кожного з видів витрат у загальних очікуваних доходах
ч = в х 100 / Дрік (1.2.)
ч- частка кожного виду витрат у годовому доході;
в – витрати, тис.грн.
Таблиця 1.2.
Визначення частки кожного з видів витрат у загальних очікуваних доходах
Витрати: 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %
- закупки, тис.шт. 36 0 111 0 123 0 141 0 117 0
- ціна за комплект, дол. 22 0 23 0 23 0 25 0 22 0
-курс долара, грн.. 5,3 0 5,25 0 4,6 0 5,2 0 5,5 0
-закупка, тис.грн. 4197,6 0 13403,25 15,231 13013,4 7,1502 18330 7,3072 14157 6,513
- зарплата робочих, тис.грн 0 0 6,91 0,0079 6,75 0,0037 6,3 0,0025 6,59 0,003
- накладні витрати, тис.грн 8,5 0 6,6 0,0075 9,6 0,0053 7,8 0,0031 9 0,004
- інші розходи, тис.грн 0 0 4,6 0,0052 4,5 0,0025 4,6 0,0018 4,7 0,002
Витрати, тис.грн. 4206,1 0 13421,36 15,252 13034,25 7,1617 18348,7 7,3146 14177,29 6,523
Дохід, тис.грн. 0 0 88000 100 182000 100 250850 100 217350 100

- визначення фактору часу( беруться до уваги середній час між початком робіт та моментом їх оплати замовником, термін кредиту постачальника сировини та матеріалів, термін перебування матеріалів в запасах, відстрочка заробітної платні та здійсненні ін. розрахунків). Вистановимо фактор часу для кожної статті витрат 0,08.

- розрахунок потреби в оборотному капіталі
ОК=ΣДрік *ч*ф (1.3.)
Дрік – очікуваний доход за рік (табл.1.1.);
ч- частка кожного виду витрат у годовому доході (табл.1.2.);
ф- фактор часу (табл.1.3.).
Таблиця 1.3.
Розрахунок потреби в оборотному капіталі
Витрати: 2007 2008 2009 2010
% ОК % ОК % ОК % ОК
-закупка, тис.грн. 15,2310 107226,00 7,1502 104107,20 7,3072 146640,00 6,5135 113256,00
- зарплата робочих, тис.грн 0,0079 55,28 0,0037 54,00 0,0025 50,40 0,0030 52,72
- накладні витрати, тис.грн 0,0075 52,80 0,0053 76,80 0,0031 62,40 0,0041 72,00
- інші розходи, тис.грн 0,0052 36,80 0,0025 36,00 0,0018 36,80 0,0022 37,60
Всього, тис.грн. 15,2515 107370,88 7,1617 104274,00 7,3146 146789,60 6,5228 113418,32
Отже, загальні витрати для формування оборотного капіталу складуть 471 852,80тис.грн.

- розрахунок потреби у інвестиціях
І= В+ОК (1.4.)
В-загальні витрати за рік по проекту
ОК- оборотний капітал.
Загальні витрати за 2006 рік складуть:
135,00тис.грн. + 4 206,10тис.грн. = 4 341,10тис.грн.
Таблиця 1.4.
Розрахунок потреб в інвестиціях
2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6
Загальні витрати за рік по проекту, тис.грн. 4341,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Оборотний капітал, тис.грн. 0,00 107370,88 104274,00 146789,60 113418,32
Інвестиції, тис.грн. 4341,10 107370,88 104274,00 146789,60 113418,32
Отже, загальна потреба в інвестиціях складе 476 193,90 тис.грн.

Категорія: Реферати | Додав: Саліна
Переглядів: 1716 | Завантажень: 377 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 1
1  
sps

,lkjkhbghgcgfxdfdesaewrretrydtf

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]