Головна » Файли » Український розділ » Книги [ Додати матеріал ]

Бухгалтерський облікЗаработок:Навч.посібник.—3-тє вид.,Сопко В.—К.:КНЕУ,2000
[ Викачати з сервера (3.97 Mb) ] 15.01.2009, 15:08
ВСТУП 
А. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ (ЗАГАЛЬНА ТЕОРIЯ) 
А.1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 
А.1.1. Вступні зауваження 
А.1.2. Теоретичні та методологічні засади 
А.1.3. Сутнісна характеристика терміна «облік» 
А.1.4. Господарський облік 
А.1.5. Ринок і бухгалтерський облік 
А.2. ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО ОБ’ЄКТИ (ЗА ПРИНЦИПОМ ДВОЇСТОСТІ) 
А.2.1. Загальне поняття про предмет бухгалтерського обліку 
А.2.2. Визначення меж, в яких бухгалтерський облік відображає свій предмет 
А.2.3. Конкретизація предмета бухгалтерського обліку в об’єктах — господарських фактах 
А.2.3.1. Загальне зауваження 
А.2.3.2. Що відображає бухгалтерський облік 
А.2.3.3. Визначення «Активу» та «Пасиву» 
А.2.4. Класифікація господарських фактів 
А.2.4.1. Загальне визначення 
А.2.4.2. Господарські факти-явища як об’єкти бухгалтерського обліку 
А.2.4.3. Господарські факти-процеси діяльності як об’єкти бухгалтерського обліку 
А.2.4.3.2. Господарські факти-процеси різних сфер діяльно-сті як об’єкти бухгалтерського обліку 
А.3. МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
А.3.1. Загальне поняття про метод бухгалтерського обліку 
А.3.2. Концептуальні передумови побудови бухгалтерського обліку 
А.3.3. Принципи побудови бухгалтерського обліку 
А.3.4. Загальне визначення методу бухгалтерського обліку 
А.4. МЕТОДОЛОГІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
А.4.1. Визначення методології бухгалтерського обліку 
А.4.2. Загальна побудова бухгалтерського обліку згідно з принци-пом доказовості 
А.4.2.1. Попередні зауваження 
А.4.2.2. Етапи спостереження в бухгалтерському обліку та формування доказів 
А.4.2.3. Загальна побудова методології бухгалтерського обліку 
А.5. ПРИНЦИП ВАРТІСНОГО ВИМІРЮВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ (ОЦІ-НЮВАННЯ Й КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТИ 
МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ) 
А.5.1. Сутність вимірювання та види вимірників 
А.5.2. Оцінювання як прийом бухгалтерського обліку 
А.5.3. Методи визначення фактичної собівартості об’єкта обліку 
А.5.3.1. Оцінювання господарських фактів — об’єктів обліку за простою системою — однозначним актом прийому обміну (купівлі, придбання) 
А.5.3.2. Калькулювання як прийом вартісного вимірювання у бухгалтерському обліку 
А.6. ПРИНЦИП ДОКАЗОВОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 
А.6.1. Первинні докази бухгалтерського обліку — бухгалтерські документи 
А.6.1.1. Процес документування господарських фактів — явищ і процесів — формування доказів 
А.6.1.2. Зміст документів і вимоги до їх створення 
А.6.1.3. Оформлення документів 
А.6.1.4. Технічні форми документів 
А.6.1.5. Класифікація бухгалтерських документів 
А.6.1.6. Форми документів 
А.6.1.7. Зберігання бухгалтерських документів 
А.6.1.8. Інвентаризація як вид первинного спостереження, при-йом бухгалтерського обліку та формування доказу 
А.6.1.8.1. Загальне поняття 
А.6.1.8.2. Класифікація інвентаризації 
А.6.1.8.3. Методика проведення інвентаризації й оформлення інвентаризаційних описів 
А.6.1.8.4. Методика і техніка обробки описів інвентариза-ції та відображення результатів інвентаризації в обліку 
А.6.2. Вторинні докази бухгалтерського обліку: облікові реєстри 
А.6.2.1. Загальні зауваження 
А.6.2.2. Класифікація облікових реєстрів 
А.6.3. Принцип рахунку бухгалтерського обліку (у плані суцільної та безперервної реєстрації господарських фактів, їх індвідуалізації та персоніфікації) 
А.6.3.1. Поняття про рахунок 
А.6.3.2. Структурні елементи побудови бухгалтерського рахунку 
А.6.3.3. Записи та елементи записів на рахунках 
А.6.3.4. Система рахунків 
А.6.4. Третинні докази бухгалтерського обліку: баланс періоду та звітні форми 
А.6.4.1. Сутність бухгалтерської звітності 
А.6.4.2. Бухгалтерський баланс періоду 
А.6.4.3. Форми бухгалтерської звітності 
А.6.4.4. Характеристика користувачів та основний зміст потрі-бної їм інформації 
А.6.4.5. Коротка характеристика основних форм бухгалтерської звітності 
А.7. ЗАГАЛЬНА ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗГІДНО З ТЕОРІЄЮ ДВОЇСТОСТІ (ПОДВІЙНОСТІ) 
А.7.1. Загальний підхід 
А.7.2. Загальна побудова бухгалтерського обліку як процесу 
А.7.3. Взаємозв’язок складових елементів принципу двоїстості (подвійності) бухгалтерського обліку. Двоїстий (балансовий) ме-тод бухгалтерського обліку 
А.7.3.1. Поняття про балансовий метод 
А.7.3.2. Принцип двоїстого групування господарських фактів 
А.7.3.3. Структура балансу 
А.7.4. Принцип двоїстого відображення господарських фактів у бухгалтерському балансі 
А.7.4.1. Загальні положення 
А.7.4.2. Характеристика типів господарських операцій 
А.7.5. Взаємозв’язок складових елементів при побудові бухгалтер-ського обліку як процесу за теорією двоїстості. 
А.8. ПОБУДОВА ДВОЇСТОГО (ПОДВІЙНОГО) ВІДОБРАЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ФА-КТІВ-ЯВИЩ ТА ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ 
РАХУНКІВ: ПРИНЦИП ПОДВІЙНОГО ЗАПИСУ 
А.8.1. Загальний підхід 
А.8.2. Варіанти системної реєстрації господарських фактів на ра-хунках 
А.8.3. Побудова рахунків за принципом двоїстості. Поділ рахунків на активні та пасивні 
А.8.4. Відкриття рахунків та підготовка рахунків для запису . 
А.8.5. Відкриття рахунків за теорією двоїстості на основі запи-сів «дебет» та «кредит» 
А.8.6. Обробка бухгалтерських документів та їх підготовка до записування в системі рахунків 
А.8.7. Методика визначення кореспондуючих рахунків та складання бухгалтерського проведення (запису) 
А.8.8. Підготовка документів до записів на рахунках за ознаками дебет—кредит. Бухгалтерське проведення 
А.8.9. Методика складання бухгалтерського проведення 
А.8.10. Відображення господарських операцій на рахунках 
А.8.11. Види бухгалтерських проведень 
А.8.12. Зберігання бухгалтерських документів 
А.9. УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО ОБЛІКУ 
А.9.1. Загальні питання 
А.9.2. Взаємоперевірка даних поточного бухгалтерського обліку 
А.9.3. Узагальнення даних рахунків (поточного обліку) 
А.9.4.Виправлення помилок у записах 
А.10. ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ НАЯВНОСТІ АНАЛІТИЧНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ РАХУНКІВ (АНАЛІТИЧНИЙ ТА СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК) 
А.10.1. Загальні відомості 
А.10.2. Взаємозв’язок аналітичних та синтетичних рахунків 
А.10.3. Методика аналітичного та синтетичного обліку 
А.10.4. Взаємозв’язок даних аналітичного та синтетичного обліку 
А.11. УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
А.11.1. Управління бухгалтерським обліком в Україні 
А.11.2. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах 
А.11.2.1. Організація облікового процесу 
А.11.2.2. Форми організації бухгалтерського облікового проце-су 
А.11.2.3. Організація облікової служби на підприємстві (орга-нізація роботи апарата) 
Б. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ ОБЛIІК 
Б.1. ЗАГАЛЬНА ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 
Б.1.1. Чинники, які визначають побудову бухгалтерського обліку 
Б.1.2. Загальноприйняті у міжнародній практиці принципи побудови бухгалтерського фінансового обліку на підприємстві 
Б.1.3. Структурна побудова бухгалтерського фінансового обліку 
Б.2. ОБЛІК ПАСИВІВ (ОБЛІК ВЛАСНОСТІ ЗАСНОВНИКІВ ТА УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ) 
Б.2.1. Побудова обліку пасивів 
Б.2.1.1. Визначення пасивів (власності) 
Б.2.1.2. Економіко-правова характеристика пасивів як вкла-день, внесків тощо у підприємницьку діяльність 
Б.2.1.3. Визначення терміна «Пасив» 
Б.2.2. Побудова обліку власності засновників (власний капітал) 
Б.2.2.1. Загальні поняття про власний капітал 
Б.2.2.2. Система рахунків обліку власності засновників (власного капіталу) 
Б.2.3. Облік статутного капіталу 
Б.2.3.1. Загальне поняття 
Б.2.3.2. Характеристика рахунка «Статутний капітал» 
Б.2.3.3. Облік формування статутного капіталу приватного підприємства 
Б.2.3.4. Облік формування статутного (пайового) капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю 

Заработок

Заработок на кликах

Б.2.3.5. Облік статутного капіталу заново створеного акціоне-рного товариства 
Б.2.3.6. Облік формування статутного капіталу під час акціо-нування приватизованого підприємства 
Б.2.3.7. Облік пайового капіталу в кооперативах 
Б.2.3.8. Особливості обліку статутного капіталу на державних (муніципальних) підприємствах 
Б.2.4. Облік змін статутного капіталу 
Б.2.4.1. Загальні положення 
Б.2.4.2. Особливості обліку змін статутного капіталу акціоне-рного товариства 
Б.2.5. Облік інших видів власного капіталу 
Б.2.5.1. Облік додаткового капіталу 
Б.2.5.2. Облік резервного капіталу 
Б.2.5.3. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) 
Б.2.5.4. Облік неоплаченого капіталу 
Б.2.5.5. Облік вилученого капіталу 
Б.2.6. Облік власності залученого (чужого щодо засновників) ка-піталу (облік зобов’язань) 
Б.2.6.1. Загальні положення 
Б.2.6.2. Облік залученого капіталу на основі контракту 
Б.2.6.3. Облік тимчасово залученого капіталу суспільства (власність різних суспільних фондів — бюджет, пенсійний фонд тощо) до проведення розрахунків 
Б.3. ОБЛІК АКТИВІВ 
Б.3.1. Загальна побудова обліку активів 
Б.3.1.1. Визначення активів 
Б.3.1.2. Оцінювання активів 
Б.3.1.3. Класифікація активів 
Б.3.2. Облік валюти, їх еквівалентів та валютних операцій 
Б.3.2.1. Загальні відомості 
Б.3.2.2. Побудова обліку грошових коштів та їх еквівалентів 
Б.3.2.3. Облік грошових коштів 
Б.3.2.3.1. Облік грошових коштів у касі 
Б.3.2.3.2. Облік грошових коштів на рахунках у банку 
Б.3.2.3.3. Облік грошей, виданих у підзвіт фізичним особам 
Б.3.2.3.4. Облік грошових коштів у дебіторів — юридичних осіб (облік боргових вимог) 
Б.3.2.3.5. Облік грошей в іноземній валюті 
Б.3.3. Облік цінних паперів 
Б.3.3.1. Основи побудови обліку цінних паперів 
Б.3.3.2. Обліку операцій з цінними паперами власної емісії 
Б.3.3.3. Обліку операцій з цінними паперами невласної емісії (облік інвестицій) 
Б.3.3.4. Облік векселів 
Б.3.3.5. Облік інших грошових документів 
Б.3.3.6. Облік розрахункових операцій 
Б.3.3.6.1. Основи побудови обліку розрахункових операцій 
Б.3.3.6.2. Принципи організації обліку розрахунків 
Б.3.3.6.3. Форми розрахунків 
Б.3.3.6.4. Облік розрахунків із товарних операцій у систе-мі рахунків 
Б.3.3.6.5. Облік розрахунків із учасниками (засновниками) 
Б.3.3.6.6. Внутрішньогосподарські розрахунки 
Б.3.3.6.7. Облік розрахунків за нетоварними операціями 
Б.3.3.6.8. Облік розрахунків з банками за одержані кредити 
Б.3.3.7. Облік операцій з іноземною валютою 
Б.3.4. Облік праці та її оплата і соціальні виплати 
Б.3.4.1. Побудова обліку праці та її оплати 
Б.3.4.2. Облік нарахування деяких видів оплат 
Б.3.4.3. Аналітичний облік розрахунків з працюючими 
Б.3.4.4. Облік заробітної плати в системі рахунків 
Б.3.4.5. Облік розрахунків з органами соціального страху-вання та пенсійного забезпечення 
Б.3.5. Облік запасів діяльності 
Б.3.5.1. Загальне визначення та загальна побудова обліку за-пасів 
Б.3.5.2. Облік виробничих запасів 
Б.3.5.3. Побудова синтетичної системи рахунків 
Б.3.5.4. Облік придбання матеріальних виробничих запасів 
Б.3.5.5. Методика оцінювання та облік наявності і вибуття ма-теріалів на підприємствах 
.3.5.6. Особливості обліку тари та тарних матеріалів 
Б.3.5.7. Особливості обліку вторинних матеріалів і сировини 
Б.3.5.8. Оперативний контроль за наявністю і рухом матеріалів на складах підприємства 
Б.3.5.9. Інвентаризація матеріальних цінностей і відображення в обліку її результатів 
Б.3.5.10. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі 
Б.3.5.11. Облік товарних запасів 
Б.3.5.11.1. Облік надходження товарів і тари на оптові ба-зи і склади 
Б.3.5.11.2. Облік надходження товарів і тари в роздрібній торгівлі 
Б.3.6. Облік засобів праці 
Б.3.6.1. Загальна побудова обліку засобів праці 
Б.3.6.1.1. Основні визначення 
Б.3.6.1.2. Групування засобів праці в обліку 
Б.3.6.1.3. Сутність зносу та амортизації 
Б.3.6.2. Особливості побудови обліку оборотних засобів праці, які відносяться до малоцінних та дорогоцінних швидкозношуваних предметів (МШП, ДШП) 
Б.3.6.2.1. Загальні положення 
Б.3.6.2.2. Облік наявності та руху малоцінних і дорогоцін-них швидкозношуваних предметів на складі і в експлуатації 
Б.3.6.2.3. Облік дорогоцінних швидкозношуваних предметів в експлуатації 
Б.3.6.2.4. Облік вибуття швидкозношуваних предметів засо-бів праці з експлуатації 
Б.3.6.2.5. Облік повернення МШП та ДШП з експлуатації на склад 
Б.3.6.3. Особливості побудови обліку необоротний (основних) засобів праці 
Б.3.6.3.1. Загальні положення 
Б.3.6.3.2. Класифікація основних засобів 
Б.3.6.3.3. Оцінювання основних засобів 
Б.3.6.3.4. Облік переоцінювання основних засобів 
Б.3.6.3.5. Система синтетичних рахунків 
Б.3.6.3.6. Облік наявності основних засобів 
Б.3.6.3.7. Облік надходження основних засобів 
Б.3.6.3.8. Облік амортизації основних засобів 
Б.3.6.3.9. Облік зменшення корисності основних засобів 
Б.3.6.3.10. Облік затрат з догляду, утримання, ремонту, модернізації, реконструкції основних засобів 
Б.3.6.3.11. Облік вибуття основних засобів 
Б.3.6.3.12. Інвентаризація основних засобів і відображення її результатів в обліку 
Б.3.6.4. Облік засобів праці при орендних відносинах 
Б.3.7. Облік нематеріальних активів 
Б.3.7.1. Загальні положення 
Б.3.7.2. Визнання нематеріальних активів як об’єкта бухгалтерського обліку 
Б.3.7.3. Оцінювання нематеріальних активів 
Б.3.7.4. Амортизація нематеріальних активів та їх облік 
Б.3.7.5. Облік вибуття нематеріальних активів 
Б.4. ОБЛІК ЗАТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
Б.4.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку за-трат, доходів та фінансових результатів діяльності 
Б.4.1.1. Основи побудови бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів 
Б.4.1.2. Загальне визнання затрат, доходів та фінансових ре-зультатів діяльності 
Б.4.2. Облік затрат операційної діяльності 
Б.4.2.1. Основи побудови обліку затрат операційної діяльності 
Б.4.2.2. Побудова обліку затрат виробничої діяльності 
Б.4.2.2.1. Визначення об’єктів обліку затрат виробничої діяльності та діяльності по наданню послуг 
Б.4.2.2.2. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку проце-су виробництва 
Б.4.2.2.3. Загальна класифікація затрат 
Б.4.2.2.4. Формування елементів затрат 
Б.4.2.2.5. Облікова характеристика продукції та інших ре-чових елементів діяльності 
Б.4.2.2.6. Групування затрат за елементами собівартості продукції, послуг 
Б.4.2.2.7. Перегрупування елементів затрат в елементи со-бівартості (статті затрат) 
Б.4.2.2.8. Загальна структурна і поетапна побудова обліку затрат процесу виробництва 
Б.4.2.2.9. Побудова фінансового обліку процесу виробництва в системі рахунків 
Б.4.2.2.10. Методологія обліку затрат процесу виробництва 
Б.4.2.2.11. Облік формування елементів затрат 
Б.4.2.2.11.1. Облік елемента матеріальних затрат 
Б.4.2.2.11.2. Облік елемента затрат на оплату праці 
Б.4.2.2.11.3. Облік інших елементів затрат 
Б.4.2.2.12. Облік групування і перегрупування непрямих елементів затрат 
Б.4.2.2.13. Облік зведення затрат 
Б.4.2.2.14. Облік випуску готової продукції та визначення 
(калькулювання) її фактичної фінансової виробничої собівартості 
Б.4.2.2.14.1. Облік випуску продукції та здачі робіт (послуг) 
Б.4.2.2.14.2. Калькулювання виробничої собівартості го-тової продукції, наданих послуг 
Б.4.2.2.15. Облік наявності та руху готової продукції на підприємствах (на складах та бухгалтерії) 
Б.4.2.2.16. Облік затрат зі збуту — продажу (реалізації) продукції, наданих послуг 
Б.4.2.2.17. Облік адміністративних затрат виробничої дія-льності 
Б.4.2.2.18. Облік інших операційних затрат 
Б.4.2.3. Облік затрат комерційної діяльності 
Б.4.2.3.1. Загальна побудова обліку затрат комерційної діяльності 
Б.4.2.3.2. Облік затрат на придбання товарів 
Б.4.2.3.3. Облік затрат по продажу (збуту, реалізації) то-варів 
Б.4.2.3.4. Облік адміністративних затрат комерційної дія-льності 
Б.4.2.3.5. Облік товарних втрат 
Б.4.2.3.6. Методика визначення собівартості проданих това-рів 
Б.4.3. Облік доходу (виручки, виторгу тощо) та визначення фінан-сових результатів операційної діяльності 
Б.4.3.1. Концептуальні основи побудови обліку доходу (вируч-ки, виторгу тощо) 
Б.4.3.1.1. Загальні засади (визначення доходу) 
Б.4.3.1.2. Класифікація доходів в контексті фінансових результатів 
Б.4.3.2. Особливості визнання різних видів доходу від продажу (реалізації продукції, товарів, послуг) 
Б.4.3.3. Методика оцінки доходу 
Б.4.3.4. Загальна побудова обліку доходів від продажу (реалі-зації) 
готової продукції, товарів, та наданих послуг у системі раху-нків 
Б.4.4. Побудова обліку по визначенню та визначення фінансових результатів операційної діяльності 
Б.4.4.1. Облік формування фінансових результатів (прибутків, збитків) 
Б.4.4.2. Загальна методика визначення та обліку фінансового результату — чистого прибутку (збитку) звітного періоду 
Б.4.4.3. Облік валових доходів від продажу (реалізації) гото-вої продукції виробничої діяльності, товарів, наданих послуг 
Б.4.4.3.1. Загальні положення обліку відвантаженої продук-ції 
Б.4.4.3.2. Облік відвантаженої продукції, товарів, викона-них робіт і наданих послуг при касовому методі 
Б.4.4.3.3. Облік продажу (реалізації) продукту 
Б.4.4.3.4. Особливості обліку валових доходів комерційної діяльності від реалізації товарів у торгівлі 
Б.4.4.3.4.1. Облік реалізації товарів зі складів (оп-том) 
Б.4.4.3.4.2. Облік реалізації товарів транзитом (посе-редницька діяльність) 
Б.4.4.3.4.3. Облік внутрішньосистемного відпуску това-рів 
Б.4.4.3.4.4. Облік реалізації товарів у роздрібній тор-гівлі 
Б.4.4.3.4.5. Облік товарних операцій в дрібнороздрібній мережі 
Б.4.4.3.4.6. Розрахунок торговельних націнок (знижок) та товари реаліовані і залишок нереалізованих товарів 
Б.4.4.3.5. Облік бартерних (товарообмінних) операцій 
Б.4.4.4. Облік нарахованих податків з валового доходу (вируч-ки, виторгу) та інших вирахувань та платежів 
Б.4.4.5. Методика визначення та обліку чистого доходу (вируч-ки) від реалізації продукції (товарів послуг) 
Б.4.4.6. Методика визначення та обліку валового прибутку 
Б.4.4.7. Методика визначення та обліку чистого прибутку (зби-тку) від конкретного виду діяльності 
Б.4.4.8. Облік доходів від іншої операційної діяльності 
Б.4.4.9. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) 
Б.4.5. Облік затрат, доходів та фінансових результатів неопера-ційної — інвестиційної і фінансової — діяльності та надзвичайні події 
Б.4.5.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів неопераційної діяльності 
Б.4.5.2. Облік затрат, втрат, доходів та фінансових результа-тів від надзвичайних подій 
Б.4.5.3. Облік цільового фінансування і цільових надходжень та забезпечення майбутніх витрат та платежів 
Б.5. БУХГАЛТЕРСЬКА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 
Б.5.1. Загальна характеристика звітності 
Б.5.2. Мета, структура, методика і техніка складання бухгалтер-ського фінансового звіту «Баланс» (форма № 1) 
Б.5.2.1. Мета складання та структура звіту 
Б.5.2.2. Загальна характеристика балансу 
Б.5.2.3. Визначення статей балансу 
Б.5.2.4. Зміст окремих статей балансу 
Б.5.2.5. Методика складання балансу 
Б.5.3. Мета, структура, методика і техніка складання фінансового звіту про фінансові результати (форма № 2) 
Б.5.3.1. Мета складання та структура звіту 
Б.5.3.2. Методика визнання витрат і доходів 
Б.5.3.3. Характеристика статей першого розділу «Фінансові результати» та методика визначення прибутку (збитку) за звітний період 
Б.5.3.4. Методика розрахунку показників прибутковості акцій 
Б.5.4. Мета, структура, методика і техніка складання звіту про рух грошових коштів (форма № 3) 
Б.5.4.1. Мета складання та структура звіту 
Б.5.4.2. Характеристика окремих статей звіту про рух грошових коштів за видами діяльності 
Б.5.4.3. Методика визначення зміни величини грошових коштів за звітний період 
Б.5.4.4. Розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках 
Б.5.5. Мета, структура, методика та техніка складання звіту про власний капітал (форма № 4) 
Б.5.5.1. Мета складання та структура звіту 
Б.5.5.2. Зміст статей та методика складання звіту про власний капітал 
Б.5.5.3. Розкриття інформації в примітках 
Б.5.6. Пояснювальна записка (примітки) до бухгалтерського фінансового звіту 
Б.5.7. Методика і техніка виправлення помилок, зміни в облікових оцінках та обліковій політиці 
В. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ВНУТРIШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ (УПРАВЛIНСЬКИЙ) ОБЛIК (КОНТРОЛIНГ) 
В.1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІ-КУ 
В.1.1. Загальна побудова внутрішньогосподарського обліку 
В.1.2. Взаємозв’язок між фінансовим і внутрішньогосподарським обліком 
В.1.3. Чинники, які впливають на побудову внутрішньогосподарсь-кого обліку, затрат та доходів 
В.1.4. Групування чинників процесу виробництва за технологією 
В.1.5. Поглиблена облікова класифікація технологічного процесу виробництва продукції 
В.1.6. Поглиблена класифікації затрат внутрішньогосподарського обліку 
В.1.7. Групування затрат за об’єктами та суб’єктами господарсь-кого процесу (місцями виникнення — центрами затрат і центрами відповідальності) 
В.1.8. Облік формування, розподілу та перерозподілу окремих ви-дів комплексних затрат 
В.1.8.1. Облік затрат на утримання й експлуатацію машин та обладнання 
В.2. СИСТЕМИ ТА ВАРІАНТИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО 
В.2.1. Підходи до побудови внутрішньогосподарського обліку за-трат на виробництво 
В.2.2. Класифікація систем обліку затрат 
В.3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА МЕТОДОМ ПОВНИХ ЗАТРАТ У СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
В.3.1. Сутність та основи побудови 
В.3.2. Варіанти простого нагромадження затрат 
В.3.2.1. Загальні питання 
В.3.2.2. Побудова обліку затрат за однопередільним варіантом 
В.3.2.3. Облік затрат за попередільним варіантом 
В.3.2.4. Особливості обліку формування елементів затрат у собівартості продукції виробничої діяльності при повних за-тратах 
В.3.2.5. Особливості обліку попереднього групування непрямих затрат у комплексних видах 
В.3.2.6. Особливості побудови обліку зведення елементів за-трат 
В.3.3. Варіант нормативного методу затрат (стандарт кост) 
В.3.3.1. Сутність та передумови нормативного методу обліку затрат 
В.3.3.2. Особливості обліку формування елементів затрат виро-бничої 
діяльності за методом повних затрат при нормативному варіанті 
В.3.3.3. Побудова обліку змін норм 
В.3.3.4. Побудова обліку відхилень від норм 
В.3.3.5. Особливості обліку попереднього групування непрямих затрат у комплексних їх видах 
В.3.3.6. Особливості побудови обліку зведення елементів за-трат 
В.3.3.7. Особливості побудови обліку випуску готової продук-ції (виробу, роботи, послуги) та обчислення її фактичної собівар-тості за нормативним методом 
В.4. ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВНУТРІШНЬО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА МЕТОДОМ НЕПОВНИХ ЗАТРАТ У СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
В.4.1. Сутність та основи побудови 
В.4.2. Деякі особливості обліку виробничого процесу методом неповних затрат 
В.4.3. Методологія обліку неповних затрат виробничої діяльності методом простого нагромадження затрат 
В.4.3.1. Загальні питання 
В.4.3.2. Побудова обліку затрат за однопередільним методом 
В.4.3.3. Побудова обліку затрат за попередільними варіантами виробництва 
В.4.4. Облік виробничої діяльності методом неповних затрат за системою нормативного контролю 
В.5. ОГЛЯД ЗМІШАНИХ ВАРІАНТІВ ВНУТРІШНЬО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАТРАТ 
В.5.1. На основі обліку повних затрат 
В.5.2. На основі обліку неповних затрат 
ДОДАТОК. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організаційКатегорія: Книги | Додав: vova
Переглядів: 2774 | Завантажень: 967 | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]