Головна » Файли » Український розділ » Книги [ Додати матеріал ]

Економіка аграрних підприємств: Підручник.Андрійчук В.Г.—К.:КНЕУ,2002
[ Викачати з сервера (3.17Mb) ] 08.02.2009, 16:37
Частина І. Вступ 
Тема 1. Місце сільського господарства в економіці держави,
його особливості і стан розвитку 
1.1. Місце і роль сільського господарства в економіці 
держави та формуванні ринкового середовища 
1.2. Особливості сільського господарства 
1.3. Причини аграрної кризи в 90-х роках ХХ сторіччя 
та форми її прояву 
1.4. Стан розвитку сільського господарства в кінці ХХ і на початку ХХI століття 
Тема 2. Предмет і метод дисципліни «Економіка аграрних підприємств» 
2.1. Предмет науки 
2.2. Методологія науки 
2.3. Специфічні методи дослідження економіки аграрних підприємств 
Тема 3. Попит і пропозиція на сільськогосподарську продукцію в умовах ринку 
3.1. Зміна попиту і пропозиції на сільськогосподарську 
продукцію та її наслідки 
3.2. Цінова еластичність попиту на сільськогосподарську продукцію 
3.3. Сільськогосподарська проблема довгострокового періоду 
Частина ІІ. Аграрні підприємства, їх виробничі витрати
і кінцеві результати діяльності 
Тема 4. Підприємство як основна ланка ринкової економіки 
4.1. Поняття підприємства, його роль і умови ефективної роботи в ринковій економіці 
4.2. Складові ланки підприємств та їх взаємодія 
4.3. Види підприємств та їх об’єднань 
4.4. Етапи аграрної реформи і створення аграрних 
підприємств ринкового типу 
4.5. Механізм реструктуризації КСП і врегулювання май-нових відносин 
4.6. Економічні засади функціонування селянських (фер-мерських) господарств 
4.7. Економічні засади функціонування господарських товариств. Акціонерні товариства 
4.8. Економічні засади функціонування товариства з об-меженою відповідальністю (ТОВ), з додатковою відпові-дальністю, повного і командитного товариства 
4.9. Економічні засади функціонування приватних під-приємств 
4.10. Розвиток сільськогосподарської кооперації та її ор-ганізаційні форми 
Тема 5. Зовнішнє середовище діяльності аграрних підпри-ємств у ринковій економіці 
5.1. Мікросередовище функціонування аграрних підприємств 
5.2. Макросередовище функціонування аграрних під-приємств 
5.3. Банкрутство підприємств та їх санація 
5.4. Особливості банкрутства аграрних підприємств 
5.5. Методичні підходи до оцінки і прогнозу передбанкрутного стану підприємств 
Тема 6. Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт,
послуг) аграрних підприємств 
6.1. Суть собівартості продукції і характеристика її видів 
6.2. Склад витрат за всіма видами діяльності підприємств 
6.3. Групування операційних витрат за економічними елементами та статтями. Поняття валових витрат 
6.4. Класифікація витрат 
6.5. Постійні і змінні витрати 
6.6. Співвідношення «фактор-продукт» та його аналіз 
6.7. Визначення максимального прибутку. 
Неявні витрати 
6.8. Послідовність і методи визначення собівартості сіль-ськогосподарської продукції 
6.9. Методика визначення собівартості сільськогосподар-ської продукції 
6.10. Досягнутий рівень собівартості та методика її аналізу 
6.11. Поняття виробничого бюджету й обґрунтування шляхів зниження собівартості продукції 
Тема 7. Кінцеві результати діяльності аграрних підприємств 
7.1. Валова продукція сільського господарства 
7.2. Товарна продукція і методика визначення показників товарності 
7.3. Вплив обсягу пропозиції товарної продукції на дохо-ди аграрних підприємств. Сільськогосподарська пробле-ма короткострокового періоду 163
7.4. Кінцева продукція сільськогосподарських і агропро-мислових підприємств та об’єднань 
7.5. Чиста продукція аграрних підприємств 
7.6. Прибуток і методика його визначення 
Частина ІІІ. Ресурси аграрних підприємств та ефективність
їх використання 
Тема 8. Земельні ресурси та ефективність їх використання 
8.1. Характеристика земельних ресурсів України та їх розподіл між землекористувачами 
8.2. Земельна реформа в Україні. Основи Земельного ко-дексу України 
8.3. Методика паювання сільськогосподарських угідь 
8.4. Земельний кадастр і грошова оцінка землі 
8.5. Плата за землю сільськогосподарського призначення 
8.6. Оренда землі 
8.7. Поняття ринку землі 
8.8. Інтенсивність та ефективність використання земель-них ресурсів 
8.9. Ефективність меліорації землі 
Тема 9. Персонал аграрних підприємств і продуктивність праці 
9.1. Персонал аграрних підприємств і його класифікація 
9.2. Забезпеченість аграрних підприємств персоналом і визначення потреби у податковій найманій праці (тимча-сових і/або сезонних працівників) 
9.3. Витрати на оплату праці й ефективність використан-ня персоналу 
9.4. Поняття продуктивності праці і методика її визна-чення в сільському господарстві 
9.5. Досягнутий рівень продуктивності праці, його оцін-ка, аналіз і фактори підвищення 
9.6. Заміна живої праці капіталом 238
Тема 10. Основні фонди (основний капітал) і виробничі поту-жності аграрних підприємств 
10.1. Характеристика виробничих фондів, їх поділ на за-стосовувані і виробничо спожиті 
10.2. Класифікація і структура основних фондів (основ-ного капіталу) 
10.3. Грошова оцінка основних засобів 
10.4. Амортизація основних засобів 
10.5. Джерела і форми відтворення основних засобів 
10.6 Лізинг 
10.7 Ефективність використання основних виробничих фондів 
10.8. Поняття виробничої потужності підприємств, мето-ди її визначення і показники використання 
Тема 11. Матеріально-речові елементи основних виробничих фондів та ефективність їх використання 
11.1. Функціональна роль матеріально-речових елементів основних виробничих фондів та їх місце у формуванні енергетичних ресурсів 
11.2. Витрати на утримання техніки і економічні підходи до обґрунтування беззбитковості її роботи і заміни 
11.3. Тракторний парк і ефективність його використання 
11.4. Ефективність використання комбайнового парку 
11.5. Транспортні засоби аграрних підприємств і ефекти-вність їх використання 
11.6. Дві альтернативи: купівля нової або потриманої техніки, придбання техніки або її оренда 
11.7. Виробничі будівлі та споруди й ефективність їх ви-користання 
Тема 12. Оборотний капітал аграрних підприємств 
12.1. Економічна суть оборотного капіталу та його склад 
12.2. Структура оборотного капіталу й оцінка запасів при їх виробничому споживанні 
12.3. Забезпеченість аграрних підприємств оборотним капіталом та його кругообіг 
12.4. Методика визначення ефективності використання оборотного капіталу та її факторний аналіз 
12.5. Мінімізація потреби у виробничих запасах і фактори
поліпшення використання оборотного капіталу 
12.6. Мінімізація сукупних витрат на виробничі запаси вузькоспеціалізованих аграрних підприємств, переробних виробництв в аграрних і агропромислових підприєм-ствах 
Тема 13. Нематеріальні активи (ресурси) підприємств 
13.1. Поняття і види нематеріальних ресурсів 
13.2. Вартісна оцінка нематеріальних активів ( ресурсів) 
13.3. Амортизація нематеріальних активів (ресурсів) 
13.4. Методичні підходи до визначення ринкової вартості нематеріальних активів — об’єктів інтелектуальної влас-ності 
Тема 14. Авансований і власний капітал аграрних підпри-ємств 
14.1. Суть авансованого капіталу та його структура 
14.2. Джерела формування авансованого капіталу, його класифікація і відмінність від категорії виробничого по-тенціалу 
14.3. Позичковий капітал та критерій доцільності його залучення 
14.4. Вартісна оцінка авансованого капіталу 
14.5. Власний капітал аграрних підприємств та їх плато-спроможність 
14.6. Ефективність використання авансованого капіталу 
Тема 15. Інвестиції та їх ефективність 
15.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Джерела інвестицій 
15.2. Капіталовкладення аграрних підприємств 
15.3. Методи зіставлення інвестицій у часі 
15.4. Оцінка ефективності інвестицій за недисконтовани-ми фінансово-економічними показниками 
15.5. Оцінка ефективності проекту за методом чистої по-точної (теперішньої) вартості 
Частина IV. Ефективність діяльності аграрних підприємств
та економічні важелі її формування і підвищення 
Тема 16. Ефективність діяльності аграрних підприємств і оцінка їх ринкової позиції 
16.1. Суть ефективності як економічної категорії 
16.2. Рентабельність виробництва і методика визначення її показників 
16.3. Методика аналізу рентабельності виробництва 
16.4. Графічний та математичний способи визначення точ¬ки беззбитковості виробництва 
16.5. Аналіз беззбитковості виробництва і прибутковості галузі за допомогою показника норми беззбитковості 
16.6. Оцінка ринкової позиції підприємства за даними ба-лансу і на ринку капіталів 
16.7. Оцінка ринкової позиції підприємства за показни-ками прибутковості 
Тема 17. Ціни на сільськогосподарську продукцію 
17.1. Ціна в ринковій економіці і характеристика 
її видів 
17.2. Цінова конкуренція і цінова конкурентоспроможність 
17.3. Ціноутворення і ціни на сучасному етапі розвитку ринкової економіки 
17.4. Методи визначення рівня ціни та його використання для аналізу виробничих і економічних параметрів діяльності підприємства 
17.5. Паритет цін і механізм його забезпечення в ринко-вій економіці 
Тема 18. Якість продукції 
18.1. Поняття якості, характеристика її показників і зна-чення для підвищення конкурентоспроможності продук-ції 
18.2. Методи визначення якості продукції і вплив її рівня на результати виробництва 
18.3. Методика визначення втрат (додаткового ефекту) від зниження (підвищення) якості продукції 
18.4. Витрати на поліпшення якості продукції і напрями забезпечення її конкурентоспроможності за якістю 
18.5. Стандартизація і сертифікація продукції 
Тема 19. Науково-технічний прогрес та інноваційна діяль-ність аграрних підприємств 
19.1. Суть НТП та інноваційної діяльності. Загальна ха-рактеристика напрямів НТП 
19.2. Основні риси НТП в ринковій економіці та важли-вість переходу аграрної економіки на інноваційну модель розвитку 
19.3. Агрохімічний напрям НТП. Ефективність застосу-вання мінеральних добрив і фактори її підвищення 
19.4. Ефективність застосування хімічних засобів захисту рослин і тварин 
19.5. Біологічний напрям науково-технічного прогресу 
19.6. Методика визначення економічної ефективності окремих нововведень у рослинництві і тваринництві 
Тема 20. Інтенсивність розвитку аграрних підприємств 
20.1. Поняття інтенсивності й економічного типу розвитку аграрних підприємств і методика його визначення 
20.2. Показники інтенсивності та методика їх визначення 
20.3. Основні напрями формування інтенсивного типу розвитку аграрних підприємств і забезпечення його еко-логічності 
20.4. Прискорення обороту виробничих ресурсів як важ-лива умова формування інтенсивного типу розвитку 
20.5. Розподіл валового продукту і його вплив на формування інтенсивного типу розвитку аграрних підприємств 
Тема 21. Спеціалізація і галузева структура аграрних підпри-ємств 
21.1. Суть і фактори розміщення та спеціалізації сільсь-когосподарського виробництва 
21.2. Форми спеціалізації й методика визначення вироб-ничого напряму підприємства 
21.3. Галузі й галузева структура аграрних підприємств та методика її визначення 
21.4. Методика визначення ефективності галузевої струк-тури підприємства 
21.5. Процедура добору конкуруючих галузей і оцінка альтернатив при формуванні галузевої структури підпри-ємства 
21.6. Методика визначення «чутливості» прибутку до зміни ціни і врожайності конкуруючих культур 
Тема 22. Агропромислова інтеграція 
22.1. Суть агропромислової інтеграції, її організаційні форми і соціальнo-економічне значення 
22.2. Регіональні агропромислові формування 
22.3. Принципові аспекти побудови економічного механі-зму інтеграції аграрних і агропереробних підприємств 
22.4. Агропромислові підприємства та агрофірми 
Тема 23. Концентрація виробництва та диверсифікація аграрних підприємств 
23.1. Концентрація виробництва та її вплив на економіку підприємств 
23.2. Економічна концентрація та захист економічної конкуренції 
23.3. Диверсифікація аграрних підприємств, її форми і види 
23.4. Переваги і загрози диверсифікації виробництва та методика визначення її рівня 
Тема 24. Державне регулювання і підтримка доходів сільськогосподарського виробництва 
24.1. Поняття і необхідність державного регулювання і підтримки доходів сільськогосподарського виробництва 
24.2. Механізм державного регулювання і підтримки до-ходів сільськогосподарського виробництва на початку ХХІ ст. 
24.3. Досвід державного регулювання і підтримки дохо-дів сільськогосподарського виробництва в розвинутих країнах Заходу і можливість його використання 
в Україні 
Література
Категорія: Книги | Додав: vova
Переглядів: 3995 | Завантажень: 2557 | Коментарі: 3 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 3
3  
розділ 23

2  
а почему не все разделы?

1  
Хочу скачать книгу

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]