Головна » Файли » Український розділ » Реферати [ Додати матеріал ]

Фінансовий аудит 2 (контрольна робота)
[ Викачати з сервера (140.4 Kb) ] 03.03.2009, 22:45
1.Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності підприємства

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
незалежної аудиторської фірми «Аудит»
нро фінансову звітність
ЗАТ «Західна промислова група»
на 1 січня 2006р.
Згідно з договором №1 від 01.01.2005року аудиторською фірмою «Аудит», яка здійснює свою діяльність про внесення суб’єктів аудиторської діяльності №0880 від 26 січня 2001 року, виданого рішенням Аудиторської палати України №98, місцезнаходження – 54058, Україна, м.Миколаїв, вул.Лазурна 166, кВ.19, тел.. (0512) 47-87-60, проведена перевірка достовірності фінансової звітності ЗАТ «Західна промислова група» станом на 1 січня 2006 року.
Аудитором перевірена приведена в додатках фінансова звітність:
«Баланс»
«Звіт про фінансові результати»
«Звіт про рух грошових коштів»
«Звіт про власний капітал»
Примітки до річної балансової звітності
Період діяльності підприємства, що перевіряється, з 1 січня 2005р. по 31 грудня 2005р., перевірка проводилася з 01.03.2005року по 10.03.2006р. з перервами.
Аудиторська перевірка проведена у відповідності до вимог українського законодавства, норм, які регулюють аудиторську практику та ведення бухгалтерського обліку.
Згідно договору на проведення аудиту обсягом перевірки передбачалось у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про аудиторську діяльність» та вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, отримання усіх необхідних свідоцтв для надання високого рівня упевненості про наявність та одночасно, відсутність суттєвих відхилень між даними звітності Замовника та вимогами чинного законодавства та встановленими нормами її складання та розкриття. Оцінка стану впровадження принципів корпоративного управління в обсяг робіт не входить.
Під час перевірки, в основному, використовується вибірковий метод збору інформації. До уваги приймались тільки суттєві помилки. Суттєвість Замовником не обговорювалась. Розмір суттєвості визначався по відношенню до виявлених в ході аудиту відхилень за професійним судженням аудитора у відповідності до вимог стандарту аудиту 320 «Суттєвість в аудиті».
Під час аудиту зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих в фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду, що був перевірений.
Відповідальність за правильність підготовки фінансової звітності несе курівництво ЗАТ «Західна промислова група», голова правління Карасюк С.М., головний бухгалтер Свиновей І.В. Ми несемо відповідальність за висновки щодо фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.
Аудитори вважають, що зібраної інформації достатньо для підготовки аудиторського висновку.

І. Основні відомості про емітента

Повне найменування ЗАТ Закрите акцiонерне товариство "Захiдна промислова група"
Код за ЄДРПОУ 32831296
Номер свідоцтва про державну реєстрацію ЗАТ 04051342100010045
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 27.01.2004
Код території за КОАТУУ 0710700000
Територія (область) Волинська область
Місцезнаходження (поштова адреса) 45400, м.Нововолинськ, вул.Островського, 64
Міжміський код 03344 Телефон 2-27-50
E-mail zpq@nv.lt.ukrtel.net Факс 2-48-52
www-адреса д/в
Основні види діяльності: (Код за КВЕД) (Найменування виду діяльності)
1 24.30.0 ВИРОБНИЦТВО ЛАКIВ ТА ФАРБ
2 36.50.0 ВИРОБНИЦТВО IГОР ТА IГРАШОК З УСIХ ВИДIВ МАТЕРIАЛIВ
3 24.66.0 ВИРОБНИЦТВО ХIМIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ЦIЛЕЙ
Статутний капітал (грн.) 260 000
Чисельність працівників (чол.) 81
Фонд оплати праці (тис.грн.) 396,1

ІІ. Перевіркою встановлено наступне:
Фінансова звітність ЗАТ «Західна промислова група» складено з вимогами затверджених національних стандартів бухгалтерського обліку.
Фінансова звітність складена станом на 31.12.2005р. та охоплює період фінансово-господарської діяльності з 01.01.2005р. до 31.12.2005р.
Облікова політика підприємства в 2005р. здійснювалась на підставі наказу голови правління Карасюк С.М. від 04.01.2002р. №5 та не змінювалася протягом звітного періоду.
1.Необоротні активи
1.1.Відображена в рядку 031 «Балансу» первісна вартість «Основних засобів» в сумі 775,6тис.грн. відповідає критеріям визнання за П(С) БО №7 «Основні засоби». Переоцінка основних засобів в звітному періоді не здійснювалась.
Класифікація основних засобів відповідає у бухгалтерському обліку субрахункам рахунку 10 «Основні засоби» та статті 8.2.2 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у податковому обліку.
Облік основних засобів здійснюється згідно вимогам П(С)БО №7 «Основні засоби». Аналітичний облік основних засобів відповідає синтетичному обліку.
Нарахування амортизацій здійснюється згідно з обліковою політикою та податковим методом, передбаченим ст..8.6 Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» та не змінювалось протягом звітного періоду.
На основні засоби, на які обмежено право володіння, та передані у заставу відомості не подавались.
Відображено в рядку 020 «Балансу» «Незавершене будівництво» в сумі 60,0тис.грн. відповідає критеріям визначеним за П(С)БО №18 «Будівельні контракти».
Станом на 31.12.2005р. проведена інвентаризація необоротних активів, але в зв’язку з неучастю аудиторів в її проведенні, ми не можемо надати впевненість в існуванні цих активів.
Відображена в рядку 070 «Балансу» вартість інших необоротних активів в сумі 55,5тис.грн. відповідає критеріям визначеним за П(С)БО №7 «Основні засоби».
Підтверджується порядок обліку необоротних активів та розділ І активу «Балансу» в сумі 672,7тис.грн.

2.Оборотні активи
2.1.Вартість «Запасів», відображених у «Балансі» у рядку 100, 130, 140 складає 1494,4тис.грн, у т.ч.:
- виробничі запаси – 1136,8тис.грн.;
- готова продукція – 271,1тис.грн.;
- товари – 86,5тис.грн.
Первісна вартість запасів визначена згідно з вимогами п.9 П(С)БО №9 «Запаси».
Оцінка запасів (товарів) при відпуску та реалізації здійснювалась у звітному періоді за методом оцінки по цінам продажі, заснованої на застосування підприємством оптової торгівлі середнього відсотка торгової націнки товарів і не змінювалась протягом звітного періоду.
2.2. «Дебіторська заборгованість» за товари, роботи, послуги р.161 «Балансу» визнана в балансі по первісній вартості в сумі 360,7тис.грн. згідно порядку визнання та оцінки відповідно до П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість».
Резерв сумнівних боргів згідно з обліковою політикою в 2005р. не створювався в зв’язку з відсутністю невпевненості в погашенні заборгованості.
У підсумок «Балансу» включена чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги у сумі 360,7тис.грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом р.170 «Балансу» складає 176,8тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість (р.210 «Балансу») становить 179,0тис.грн.
За наданими посадовими особами Замовника даними про силу та оцінку боргових прав, відомостями, вони мають ознаки реальності.
2.3. «Грошові кошти та їх еквіваленти», відображені у рядках 230, 240 складають 52,6тис.грн.:
- в національній валюті – 4,2тис.грн.;
- в іноземній валюті – 48,4тис.грн.
2.4. «Інші оборотні активи», відображені у р.250 «Балансу» складає 261,1тис.грн.
Підтверджується розділ ІІ активу «Балансу» в сумі 2524,6тис.грн.

3.Власний капітал
3.1. «Статутний капітал» складає 260тис.грн., поділений на 260шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 1000грн. кожна.
Станом на 13.05.2004р. статутний капітал сплачено повністю.
Структура статутного капіталу підприємства становить: кількість акціонерів всього – 50, які є фізичними особами.
Аналітичний та синтетичний облік статутного капіталу відповідає вимогам наказу Мінфіна України «Про порядок відображення в бухгалтерському обліку та звітності операцій, пов’язаних з приватизацією та орендою державних підприємств» від 16.12.1993р. №109.
3.2. «Нерозподілений прибуток» підприємства станом на 1 січня 2006р.складає 974,5тис.грн., який збільшився в порівнянні на 01.01.2005р. на 727,9тис.грн.за рахунок прибутку, отриманого ЗАТ «Західна промислова група».
Підтверджується правильність відображення в обліку «Власного капіталу» розділу І пасиву «Балансу» в сумі 1234,5тис.грн.

4.Зобов’язання
4.1. Визнання зобов’язань за термінами погашення як поточні відповідає вимогам П(С)БО №11 «Зобов’язання». Інвентаризація зобов’язань за звітний період не проводилася.
Підтверджується правильність обліку та відображення поточних зобов’язань за розділом ІV пасиву «Балансу» в сумі 1962,8тис.грн.

5.Стан бухгалтерського обліку та звітності
5.1. Бухгалтерський облік на ЗВТ «Західна промислова група організовано згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.1999р. Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві відповідає основним принципам складання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Бухгалтерський облік забезпечує фінансування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Регістри бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінфіну України №356 від 29.12.2000р. з виконанням бухгалтерської програми «1С – Підприємство». Регістри бухгалтерського обліку за перевірений період побудовані за кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку, що встановлена Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіна України від 30.11.1999р. №291.
5.2.Перед складанням річної фінансової звітності підприємством проводиться інвентаризація необоротних активів, товарів та запасів, але в зв’язку з неучастю аудиторів в її проведенні, ми не можемо підтвердити фактичну наявність цих активів.
5.3.Показники складених річних форм фінансової звітності відповідають даним бухгалтерського обліку та пов’язані між собою в окремих формах звітності.
Перевірка зіставлення показників у формах звітності проведена згідно «Методичним рекомендаціям щодо перевірки зіставлення показників форм річної фінансової звітності підприємств» (Лист Мінфіна України від 09.01.2001р. №053-1). Порушень не встановлено.


6.Аналіз показників фінансового стану
Показники фінансового стану ЗАТ «Західна промислова група» станом на 31.12.2005р.
Назва показників (коефіцієнтів) Алгоритм розрахунку (формула) Стан на кінець року Динаміка (+,-) 2004/2005 Орієнтовне позитивне значення Відхилення норматив-ного (позитивно-го) значення від існуючого в 2005р.
2004 2005
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кл.а.= Кошти/(Поточні пасиви)=(Ф.№1,р.230+р.240)/(Ф.№1,р.620)
0,18 0,03 -0,15 >0,
Збільше-ння Зменшен-ня на 0,15
Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) Кл.п.= (Поточні активи)/(Поточні пасиви)=(Ф.№1,р.260)/(Ф.№1,р.620)
1,14 1,29 +0,15 1,0-5,0 Збільшен-ня на 0,15
Коефіцієнт фінансової стійкості Кф.с.= █(Власний капітал+@+Довгострокові зобовязання)/Пасиви=█(Ф.№1,р.380+р.430+@+р.480+р.630)/(Ф.№1,р.640)
0,35 0,39 +0,04 >0,5 Менше 0,5
Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами Кзаб= (Власні обігові кошти)/Запаси=█(Ф.№1,р.380+р.430-@-р.080)/█(Ф.№1,р.100+р.120+@+р.130+р.140) 0,27 0,38 +0,11 0,25-0,5 Збільшен-ня на 0,11
Коефіцієнт рентабельності діяльності Rзв=█(Прибуток від@звичайної діяльності)/Активи=(Ф.№2,р.190)/(Ф.№1,р.280) 0,36 0,37 +0,01 Збільше-ння рентабе-льності Збільшення на 0,01
Аналізуючи показники фінансово-господарської діяльності, виходячи з вищенаведених коефіцієнтів, можна зробити слідуючи висновки.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття), який дорівнює 1,29 означає, що на кожну 1 гривню поточних зобов’язань (боргів) підприємство має 1,29грн. поточних активів, тобто, це свідчить, що підприємство за рахунок оборотних активів може погасити всі поточні зобов’язання. Дані показники в зрівнянні з 2004р. збільшилися на 0,15.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності відображає ту частину боргів ЗАТ «Західна промислова група», яка може бути легко погашена за рахунок грошових коштів. В 2005р. цей показник зменшився на 0,15 і становить 0,03, але даний показник має бути прийнятий тільки для якихось раптових катаклізмів.
Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності, автономії) характеризує структуру джерел фінансування ЗАТ «Західна промислова група» (власними чи позиковими коштами). Коефіцієнт визначає долю коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, які вкладено в майно підприємства. Товариство є фінансово не стійким, тому що частина власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів підприємства складає лише 39,0%, хоча і збільшилась у порівнянні з попереднім роком на 4,0%.
Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування діяльності, тобто вкладена в обігові кошти, а яка – капіталізована. Забезпеченість власними обіговими коштами ЗАТ «Західна промислова група» в 2005р.є високою і становить 0,38.
Коефіцієнт рентабельності діяльності або прибутковості дозволяє дати оцінку ефективності використання менеджментом підприємства його активів, так на ЗАТ «Західна промислова група» прибутковість становить 37,0%, тобто кожна вкладена гривня приносить чистий прибуток в розмірі 37,0коп., що є позитивним значенням для підприємства.
Проведений аналіз фінансового стану підприємства на 01.01.2006р. визначає, що ЗАТ «Західна промислова група» має достатню величину власного обігового капіталу, збільшує прибутковість підприємства, що дає змогу зробити висновок про незалежний стан підприємства і ймовірність його діяльності в майбутньому.

Категорія: Реферати | Додав: Саліна
Переглядів: 1516 | Завантажень: 343 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]