Головна » Файли » Український розділ » Шпори та ін. [ Додати матеріал ]

Шпори на экзамен по Економіці Підприємства - 3 варіант.
[ Викачати з сервера (194.3Kb) ] 23.04.2009, 17:38
1.Амортизація: порядок розрахунку різними методами.
2.Відрядна форма оплати праці.
3.Види об’єднань підприємств.
4.Види виробничої структури підприємства.
5.Види прибутку. 
6.Виробнича потужність підприємства: поняття, показники використання. Порядок розрахунку.
7.Державне регулювання заробітної плати.
8.Доплати та надбавки до заробітної плати.
9.Економічна ефективність підприємства: поняття, показники. 
10.Задачі, зміст виробничої програми підприємства.
11.Зміст та призначення поточного плану підприємства.
12.Інвестиції: поняття, склад, структура.
13.Інвестиційний проект підприємства.
14.Інноваційна діяльність підприємства: сутність, напрямки.
15.Інфраструктура підприємства: поняття, склад, структура.
16.Калькуляція продукції.
17.Капітальні вкладення. 
18.Класифікація підприємств.
19.Класифікація планів.
20.Конкурентоспроможність, якість продукції підприємства.
21.Концентрація: поняття, види, форми, показники, економічна ефективність.
22.Комбінування: поняття, види, форми, показники, економічна ефективність.
23.Кооперація: поняття, види, форми, показники, економічна ефективність.
24.Кошторис виробництва.
25.Методи планування. Показники планування: класифікація.
26.Методика розрахунку економічної ефективності нової техніки.
27.Мотивація трудової діяльності.
28.Нематеріальні ресурси підприємства. (НМР)
29.Нематеріальні активи підприємства. (НМА)
30.Непоточний метод організації.
31.Оборотні кошти: склад, структура. Нормування.
32.Основи організації заробітної плати.
33.Організаційний процес.
34.Організація інструментального господарства.
35.Організація ремонтного господарства.
36.Організація транспортного господарства.
37.Оцінка основних виробничих фондів. Знос О.В.Ф.
38.Погодинна форма оплати праці.
39.Показники використання оборотних коштів.
40.Показники якості продукції, шляхи підвищення якості продукції.
41.Показники використання О.В.Ф. Напрямки кращого використання О.В.Ф.
42.Поняття загальної та виробничої структури П. Фактори, обумовлюючи виробничу структуру підприємства.
43.Поняття, принципи планування.
44.Поняття, склад, структура основних виробничих фондів.
45.Порядок реєстрації підприємства, суб’єкта підприємницької діяльності.
46.Поточний метод організації.
47.Планування виробничої програми: натуральні, вартісні показники.
48.Планування зниження собівартості продукції підприємства.
49.Планування фонду оплати праці.
50.Планування чисельності робітників підприємства.
51.Продуктивність праці: поняття, показники, чинники, порядок розрахунку.
52.Принципи організації виробництва. Типи виробництва.
53.Прибуток підприємства: поняття, економічне значення.
54.Прибуток підприємства, його розподіл та використання.
55.Собівартість продукції: поняття, види, показники, класифікація.
56.Склад, структура персоналу підприємства.
57.Спеціалізація: поняття, види, форми, показники, економічна ефективність.
58.Статут підприємства.
59.Сутність, цілі діяльності підприємства.
60.Сутність та основні принципи управління.
61.Типи організаційних структур підприємства.
62.Тривалість виробничого циклу: поняття, склад, структура.
63.Тривалість технологічного циклу: методи розрахунку.
64.Характеристика елементів виробничої структури підприємства. 

1. Підприємство і мета його діяльності.
2. Види підприємств за певними ознаками.
3. Класифікація підприємств і форми власності.
4. Добровільні об'єднання підприємств (корпорації, концерни тощо).
5. Управління і його функції (планування, облік, контроль).
6. Методі управління.
7. Організаційна структура управління підприємством (планування, облік і контроль).
8. Мікро- і макросередовище господарювання підприємства.
9. Поняття персоналу і його структура (чим персонал відрізняється від трудових ресурсів).
10. Визначення чисельності окремих категорій робітників.
11. Кадрова політика підприємства.
12. Продуктивність праці та методи її розрахунку.
13. Чинники і резерви що впливають на підвищення продуктивність праці.
14. Поняття і структура основних фондів.
15. Показники стану і використання основних фондів.
16. Знос та амортизація (фізичний та моральний знос, що на них впливає, формула норми амортизації).
17. Шляхи підвищення використання основних фондів.
18. Виробнича потужність і фактори що на неї впливають.
19. Поняття оборотних коштів та їх структура.
20. Показники використання оборотних коштів.
21. Шляхи підвищення використання оборотних коштів (нормування виробничих запасів та незавершеного виробництва).
22. Нематеріальні ресурси і активи.
23. Фінансові ресурси: загальна характеристика.
24. Інвестиції підприємств: поняття і види.
25. Джерела формування інвестицій підприємства.
26. Капіталовкладення і їх структура.
27. Оцінка ефективності капіталовкладень.
28. Основні фактори і методи підвищення ефективності капіталовкладень.
29. Поняття і складові елементи виробничого процесу.
30. ????????????Типи виробництва.
31. Виробничий цикл і його структура.
32. Поняття та значення виробничої та соціальної інфраструктури.
33. Поняття і види інновацій.
34. Напрямки НТП та його пріоритети.
35. Суть організаційного процесу.
36. Суспільні форми організації виробництва.
37. Ринкова система і державне регулювання (функції державного регулювання).
38. Індикативне планування.
39. Держзамовлення
40. Система планів підприємства.
41. Зміст та завдання оперативного планування.
42. Мотивація та її види.
43. Організація зарплати (тарифна система).
44. Форми і системи оплати праці.
45. Система участі працівників підприємства у прибутках.
46. План виробництва та його показники обсягу.
47. Обґрунтування виробничої програми.
48. Напрямки маркетингової діяльності на підприємстві.
49. Поняття якості і методи її визначення.
50. Показники якості продукції.
51. Стандартизація і сертифікація.
52. Шляхи підвищення якості продукції.
53. Поняття прибутку і доходу підприємства.
54. Класифікація витрат по елементам і статтям калькуляції, методи розрахунку точки беззбитковості.
55. Шляхи і резерви зменшення собівартості продукції.
56. Рентабельність і її види.
57. Система розподілу прибутку підприємства (чистий прибуток, споживання, заощадження).

1.Поняття і напрямки діяльності підприємства.
2.Правові основи функцонування підприємства.
3.Класифікація підприємств.
4.Добровільні об’єднання підприємств.
5.Сучасний ринок: суттєва характеристика, функції, структуризація.
6.Інтегровані фактори макросередовища.
7.Франчайзинг: суттєва характеристика, функції.
8.Факторинг: суттєва характеристика, функції.
9.Міжнародний бізнес: поняття, суб’кти, типи і види.
10.Сутність, об’єктивна необхідність і функції управління.
11.Методи управління діяльністю підприємств.
12.Поняття і типи організаційних структур упрвління сучасними підприємствами.
13.Персонал підприємства: поняття, класифікація і структура.
14.Методи визначення окремих категорій персоналу.
15.Сучасна система управління персоналом підприємтва.
16.Конкурсно-контрактна система найму працівників фірми.
17.Виробничі фонди підприємства.
18.Оцінка, класифікація і структура оновних фондів.
19.Види фізичного спрацювання і техніко-економічного старіння засобів праці та форми їх усунення.
20.Амортизація та фонди відтворення основних фондів.
21.Визначення та елементний склад оборотних фондів.
22.Поняття, види і суттєва характеристика нематеріальних ресурсів підприємства.
23.Нематеріальні активи підприємства: поняття, елементний склад, оцінка і строки зношування.
24.Поняття, склад і структура інвестицій.
25.Різновиди і структура реальних (виробничіх) інвестицій.
26.Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування капітальних вкладень.
27.Поняття і змістовна характеристика інноваційних процесів.
28.Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрямки.
29.Суть, об’єкти і тенденції організаційного прогресу. 
30.Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.
31.Загальне поняття, види і чинники фрмування виробничої потужності.
32.Методи нормування витрат матеріальних ресурсів.
33.Поняття та основні елементи виробничого процесу.
34.Принципи раціональної організації виробничого процесу.
35.Типи виробництва та їх характеристика.
36.Методи організації виробництва.
37.Суспільні форми організації виробництва.
38.Поняття, види і значення інфраструктури.
39.Ситема технічного обслуговування.
40.Методи планування діяльності підприємства.
41.Сутність стратегічного планування.
42.Методи вибору стратегії.
43.Різновиди стратегії розвитку підприємства.
44.Бізнес-план: сутність та структура.
45.Державні контракти і замовлення. 
46.Система оподаткування підприємства.
47.Маркетинг: поняття, види і основні функції.
48.Організація маркетингової діяльності на підприємстві.
49.Суттєва характеристика та показники якості продукції.
50.Стандартизація та сертифікація прдукції(послуг).
51.Методи оцінки якості прдукції.
52.Продуктивність праці, методи її визначення та чинники зростання.
53.Мотивація трудової діяльності: суттєва характеристика і види.
54.Можливі моделі мотивації трудової діяльності.
55.Формиі системи оплати праці працівників.
56.Системи у часті працівників у прибутках.
57.Поняття і склад собівартості продукції.
58.Зміст і методика обчислення кошторису виробництва.
59.Цінова політика: поняття і різновиди.
60.Методи визначення цін на продукцію в умовах ринкових відносин.
61.Фінансова діяльність підприємтсва: завдання, зміст, форми.
62.Дохідність, прибутковість і рентабельність виробництва, особливості їх обчислення
63.Діагностика фінансово-економічного стану підприємства.
64.Суттєва та змістовна характеристика видів ефективності виробництва.


Категорія: Шпори та ін. | Додав: vova
Переглядів: 6177 | Завантажень: 1546 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
1  
гарна книга

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]