Головна » Файли » Український розділ » Шпори та ін. [ Додати матеріал ]

Гроші та кредит Шпори+тести
[ Викачати з сервера (225.4 Kb) ] 23.04.2009, 16:45
1.Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.
2.Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.
3.Еволюція форм грошей. Причини та значення демонетизації золота.
4.Поняття неповноцінних грошей та характеристика їх ризновидів – паперових і кредитних грошей. Роль держави в творенні кредитних грошей.
5.Різновиди сучасних кредитних грошей. Характеристика банкноти, “класична” і сучасна банкнота. Депозитні та квазігроші.
6.Вартість грошей. Чинники, що обумовлюють вартість неповноцінних грошей. Форми прояву вартості грошей.
7.Функція грошей як міри вартості.
8.Функція грошей як засобу обігу.
9.Функція грошей як засобу платежу.
10.Функція грошей як засобу нагромадження вартості.
11.Функція світових грошей.
12.Якісні властивості грошей.
13.Роль грошей у розвитку економіки: кількісний та якісний аспекти.
14.Еволюція ролі грошей в економіці України.
15.Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів.
16.Вклад М.І.Туган-Барановського у розвиток монетаристської теорії.
17.Вклад Дж.М.Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.
18.Сучасний монетаризм. Вклад М.Фрідмана у монетаристську теорію.
19.Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній теорії грошей.
20.Сутність та економічна основа грошового обороту.
21.Модель грошового обороту. Характеристика окремих потоків грошового обороту та їх взаємозв’язку.
22.Порядок балансування грошових потоків в окремих суб’єктів та в грошовому обороті в цілому.
23.Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та за економічним змістом.
24.Грошова маса: сутність, склад та фактори зміни обсягу і структури.
25.Характеристика базових грошей та грошових агрегатів.
26.Швидкість обігу грошей, її сутність, порядок визначення, фактори впливу та роль в макроекономічній стабілізації.
27.Закон грошового обігу.
28.Механізм зміни маси грошей в обороті. Роль комерційних банків у цьому механізмі.
29.Грошово-кредитний мультиплікатор.
30.Сутність, особливості функціонування та інструменти грошового ринку.
31.Інституційна модель грошового ринку.
32.Структура грошового ринку за окремими критеріями. Характеристика та взаємозв’язок окремих сегментів ринку.
33.Попит на гроші: сутність, цілі та мотиви попиту на гроші. Чинники, що впливають на попит на гроші. Крива попиту на гроші.
34.Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та чинники зміни. Крива пропозиції грошей.
35.Графічна модель грошового ринку. Рівновага попиту і пропозиції та процент.
36.Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку.
37.Сутність, призначення та основні елементи грошової системи.
38.Характеристика основних видів грошових систем та їх еволюція.
39,Створення та розвиток грошової системи України.
40.Державне регулювання грошового обороту як складова економічної політики, його задачі, методи та наслідки.
41.Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання грошового обороту. Дискусії щодо переваг та недоліків кожної з них.
42.Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики.
43.Проблеми монетизації бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні.
44.Сутність, закономірності розвитку та види інфляції. Способи вимірювання інфляції.
45.Причини інфляції. Монетариський та кейсіанський підхід щодо визначення причин інфляції.
46.Економічні та соціальні наслідки інфляції.
47.Особливості інфляції в Україні.
48.Державне регулювання інфляції: основні напрямки та інструменти.
49.Сутність, цілі та види грошових реформ.
50.Особливості проведення грошової реформи в Україні.
51.Поняття валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її суть, види значення та передумови.
52.Валютний ринок: суть та структура, чинники, що визначають кон’юнктуру валютного ринку.
53.Функції та операції валютного ринку.
54.Валютний курс: сутність, роль та фактори, що визначають його динаміку та рівень.
55.Економічні основи, режими та методи регулювання валютних курсів. Режим валютного курсу в Україні.
56.Поняття та призначення валютних систем. Елементи національної валютної системи. Розвиток валютної системи в Україні.
57.Валютна політика та валютне регулювання, їх особливості в Україні.
58.Платіжний баланс: сутність, структура та роль в механізмі валютного регулювання.
59.Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль в механізмі валютного регулювання.
60.Поняття, розвиток та основні елементи світової та міжнародної валютних систем.
61.Загальні передумови та економічні причини, що визначають необхідність кредиту.
62.Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв’язок з іншими економічними категоріями.
63.Стадії та закономірності руху кредиту на мікро- і макрорівнях. Принципи кредитування.
64.Форми, види та функції кредиту.
65.Характеристика банківського кредиту.
66.Характеристика міжгосподарського кредиту, його переваги та недоліки, особливості розвитку в Україні.
67.Характеристика споживчого кредиту. Особливості, суб’єкти його розвитку в Україні.
68.Характеристика державного кредиту. Особливості його розвитку в Україні.
69.Характеристика міжнародного кредиту. Особливості його розвитку в Україні.
70.Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції.
71.Сутність позичкового проценту, його функції та чинники, що впливають на рівень проценту.
72.Роль кредиту в розвитку економіки.
73.Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період до ринкових відносин.

Создай себе сайт бесплатно

74.Сутність, призначення та види фінансового посередництва.
75.Поняття банку, місце банків на грошовому ринку.
76.Функції та роль банків.
77.Сутність, принципи побудови та функції банківської системи.
78.Особливості розвитку та побудови банківської системи в Україні.
79.Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види, та особливості функціонування в Україні.
80.Центральні банки: сутність, призначення, правовий статус, організаційна структура.
81.Характеристика функій центрального банку
82.Діяльність центрального банку як банку банків.
83.Походження та розвиток центральних банків. Створення Європейської системи центральних банків.
84.Становлення та основні напрями діяльності Національного банку України.
85.Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.
86.Особливості становлення та розвитку комерційних банків в Україні.
87.Основи організації та діяльності комерційних банків в Україні.
88.Пасивні операції комерційних банків.
89.Активні операції комерційних банків.
90.Банківські послуги.
91.Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення. 

Тема 3. Грошовий оборот і грошові потоки
1. Строкові вклади і депозити входять до складу таких грошових агрегатів:
2. Норма обов’язкового резервування для банків вводиться з метою:
3. В банк внесено готівкою на депозит 10000 грн. Норма обов’язкового резервування – 25%. Цей депозит може збільшити масу грошей в обороті за рахунок мультиплікатора на:
4. Грошова маса за агрегатом М3 збільшується кожний раз, коли комерційні банки:
5. Якщо норма обов’язкового резервування для банків дорівнює 100%, то величина грошового мультиплікатора дорівнює:
6. До складових грошової бази відносяться:
7. Які зі слідуючих процесів пов’язані причинно-наслідковими зв’язками?
8. Якщо трансакційні гроші (гроші для угод) здійснюють у середньому 5 обертів за рік, то кількість грошей, необхідних для обслуговування обміну:
9. Банківська система створює гроші, видаючи кредити. У результаті грошова маса:
10. Визначити, з яких секторів складається грошовий оборот:
11. Якщо фактична маса грошей в обороті (Кф) перевищує необхідну для обороту (Кн), то які явища матимуть місце:
12. Як визначається рівень монетизації економіки:
13. Які гроші належать до неповноцінних:
14. Визначити засоби платежу, які обслуговують нині грошовий оборот в Україні:
15. Залучені ресурси комерційного банку становлять 20,0 млн.
16. Визначити, які гроші перебувають в обороті в Україні у сучасних умовах:
17. Якщо станом на 1 червня маса готівки поза банками складає 2,1 млрд.грн.
18. Грошова база включає в себе:
19. Які грошові потоки відносяться до потоків “втрат”:
20. Визначити, які грошові потоки відносяться до потоків “ін’єкцій”:
21. Визначіть, як співвідносяться між собою грошовий оборот і грошовий обіг:
22. Яке з начедених визначень грошового обороту найбільш повно розкриває його економічний зміст:
23. Як визначається коефіцієнт Маршала
Тема 4. Грошовий ринок
1. Що є об’єктом купівлі-продажу на грошовому ринку:
2. Як співвідносяться між собою ринок грошей і грошовий ринок:
3. Які з вказаних нижче ринків відносяться до ринку грошей, а які – до ринку капіталів:
4. Які фактори впливають на попит на гроші?
5. Поточна каса – це:
6. Пропозиція грошей на макрорівні дорівнює:
7. В результаті дії грошово-кредитного мультиплікатора:
8. В поповненні маси грошей в обороті беруть участь:
9. Що таке рівноважна ставка процента:
10. Як впливає підвищення рівня процентної ставки на загальну масу грошей в обігу:
11. Грошова база – це:
12. Величина грошово-кредитного мультиплікатора визначається:
13. При збільшенні норми обов’язкового резервування пропозиція грошей:
14. Облікова ставка процента – це:
15. Канали прямого фінансування на грошовому ринку – це:
16. Канали опосередкованого фінансування на грошовому ринку – це:
17. Рівновага на грошовому ринку наступає, коли:
18. Які фактори впливають на обсяг поточної каси:
19. Грошовий ринок – це:
20. Ціна грошей на грошовому ринку – це:
Тема 5 Грошові системи
1. Грошова система – це:
2 . Які елементи включає грошова система у державі?
3. Визначити законні платіжні засоби у грошовій системі держави:
4. Визначити інструменти грошово-кредитної політики НБУ:
5. Визначити органи, що регулюють грошовий оборот:
6. Назвіть основні типи грошових систем, які відомі з економічної історії, в послідовності їх історичного розвитку.
7. Що таке грошово-кредитна політика?
8. Визначити стратегічні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:
9. Визначте проміжні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:
10. Визначте тактичні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:
11. Як впливає зниження облікової ставки центрального банку на грошову масу:
12. Сеньйораж – це:
13. Інфляція – це:
14. Назвіть 4 чинники, які спричинили гіперінфляцію в Україні в 1992-1994рр.
15. Поясніть, чому при гіперінфляції рівень монетизації економіки знижується.
16. Які наслідки мала гіперінфляція в Україні в 1992-1994рр.:
17. Грошова реформа –це:
18. Визначте, до якого типу грошових реформ відносяться слідуючі реформи:
19. Деномінація грошових знаків – це:
20. Назвіть дві основні задачі, які ставили Уряд та НБУ при проведенні грошової реформи в 1996р.
21. Дайте визначення, що таке інфляційні очікування і як вони впливають на динаміку цін:
22. Назвати методи стабілізації валюти у випадках:
23. Визначити, які задачі ставляться державою перед грошовою системою країни:
24. Поясніть, що таке критична точка в інфляційному процесі.

порнуха
Категорія: Шпори та ін. | Додав: vova
Переглядів: 45762 | Завантажень: 2564 | Коментарі: 3 | Рейтинг: 2.3/3
Всього коментарів: 2
2 aiaiai  
CRFXFNM

1 катя  
скачать

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]